Tyśka.xd

35 tekstów – auto­rem jest Tyśka.xd.

W życiu tak nap­rawdę ko­lej­ne błędy nie bolą, wiesz? Cho­ler­nie pot­ra­fią za­boleć te sa­me po­rażki. Przechodze­nie przez coś dru­gi raz to ta hi­pok­ryzja, której człowiek nie chce sta­wiać czoła. Nie chcę tego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 października 2013, 22:41

Bezpowrotność

Życie, list do Ciebie, cho­ciaż nie wiem czy zasługu­jesz na wiel­kie „c” – mniej­sza o to. Na­dal chcesz mnie męczyć przeszłością? Chy­ba muszę dać „Ci” życiową lek­cje – śmie­sznie, niep­rawdaż? Nie mieszaj [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 13 października 2013, 22:42

Zmiany nie zaw­sze są po­zytyw­ne, ale dają nam szan­se na ek­spe­rymen­ty i spraw­dze­nie nas sa­mych w kry­zyso­wych sytuacjach,
M. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2013, 22:51

Body

Sa­moak­ceptac­ja to mój od­wie­czny wróg,
Pat­rze w lus­tro i mam od­ruchy wy­miot­ne,
Zaczy­nać już nie mam siły,
Bo próbo­wałam już mi­lion ra­zy,
Po pięciu la­tach chy­ba wolę się poddać. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2012, 22:35

Wspom­nienia by­wają kruche. Pew­ne­go dnia są ulot­ne jak wiatr, a następne­go dają się we zna­ki pod pos­ta­cią najgłośniej­sze­go krzy­ku. Dziś słyszę tyl­ko wrzaski. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lutego 2012, 20:48

Miłość jest zaw­sze no­wa. I bez względu na to, czy w życiu kocha­my raz, dwa czy dziesięć ra­zy, zaw­sze sta­jemy w ob­liczu nieznanego. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 listopada 2011, 19:41

Ona sa­ma mnie wyb­rała. Stwier­dziła, że mam silną wolę, że dam radę. Osiągnę wszys­tko jeśli tyl­ko zechce. Od te­go cza­su jes­teśmy nierozłączne.
Ja i mo­ja przy­jaciółka, anoreksja. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 października 2011, 20:33

Przeszłość to ta­ka su­ka, który uwiel­bia pod­sta­wiać no­gi teraźniejszości. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 października 2011, 18:17

Marzy­my bez li­mitów , ko­dek­su i bez wstydu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 października 2011, 16:23

Tak, On przeg­ry­wa. Z każdym dniem co­raz bar­dziej, co­raz moc­niej brnie w to gówno - co­raz bar­dziej się zat­ra­ca. A ja ? Je­dyne co mogę zro­bić to stanąć z bo­ku i błagać by te­go nie ro­bił - co i tak nie da­je żad­ne­go efektu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 kwietnia 2011, 15:38

Tyśka.xd

Od czternastego roku życia, cały czas w fazie rozwijania się.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tyśka.xd

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność